.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي دانش پذيران اين رشته در جهت استفاده از امكانات نرم افزارهاي گرافيكي مثل Photoshop جهت استفاده در بازي سازي رايانه اي. شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با Windows و مباني بازي سازي رايانه اي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
دانش پذيران پس از پايان اين دوره توانايي استفاده از امكانات photoshop مانند كار با Bitmap ها و كار برداري و امكانات سه بعدي فتوشاپ جهت استفاده در بازي هاي رايانه اي را فرا ميگيرند.

مخاطبان
كليه علاقمندان به ساخت بازيهاي رايانه اي

مدت
21  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 تاريخچه گرافيك كامپيوتري و اصول اوليه

 آشنايي با Bitmap

 استفاده از Photoshopبراي كار با Bitmap ها

 گرافيك برداري

جلسه پنجم : استفاده از photoshop براي كار برداري

جلسه ششم : مفاهيم گرافيك سه بعدي، مدل ها، texture و ...

جلسه هفتم : استفاده از امكانات سه بعدي فتوشاپ