.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

فراگیری تکنیک های پیشرفته در ساخت چهره، مواد خاص و ...  با نرم افزار 3D Max به منظور به كارگيري آن در ساخت بازي هاي سه بعدي.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با Windows و دوره مقدماتي 3d Max

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي در كار كردن با اشياء سه بعدي استاندارد،مباني نورپردازي و مباني متحرك سازي، توانايي ساخت اندام و چهره كاراكتر، كار با Character Studio و آشنايي با Vray

مخاطبان
دانشجويان دوره جامع بازي سازي رايانه اي

مدت
27  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 مدل سازي پيشرفته 1:ساخت اندام كاراكتر به وسيله LowPoly

مدل سازي پيشرفته 2:ساخت چهره كاراكتر به وسيله LowPoly

مواد پيشرفته، UnWrap،Paint

Skin

Character Studio مقدماتي

Character Studio تكميلي

آشنايي با Vray

Export،Bake

امتحان عملي