.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

ساخت بازي هاي دو بعدي و سه بعدي.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي كامل با كامپيوتر

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ساخت يك بازي 2 بعدي و 3 بعدي براي كامپيوتر

مخاطبان
طراحان و برنامه نويسان بازي هاي رايانه اي

مدت
72  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 UI Basics
 Terrain Generation and Creating a Test Environment
 Input, Navigation and Functionality
 Cursor Control
 Assets
 Action Objects
 State Management
 Transitions
 Physics and Special Effects
 Inventory
 Dialogue Trees
 Characters
 Game Environment, Menus and Levels
 Setting Up the Game

ساخت يك بازي دو بعدي و سه بعدي در 2 مرحله