.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي با برترين Engine هاي ساخت بازي.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي كامل با كامپيوتر

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
-آشنايي با Engine ها -انتخاب Engine مناسب براي ساخت Game در ژانرهاي مختلف

مخاطبان
طراحان و برنامه نويسان بازي هاي رايانه اي

مدت
12  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 Architecture of Computer Hardware (CPU vs GPU), Graphics Pipeline
 DirectX, OpenGL and WebGL
 Architecture of High Level Game Engines
 Intro to Successful Commercial and Open Source Engines