.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش اصول و مباني برنامه نویسي به زبان #C جهت تولید بازي هاي رايانه ايشرایط شرکت کنندگان
توانايي تحليل مسائل و طراحي الگوريتم توانايي كار با ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
دانش پذيران در پايان اين دوره توانايي برنامه نويسي شي گرا به زبان #C در محيط كنسول با رويكرد بازي سازي رايانه اي را دارا خواهد شد

مخاطبان
علاقمندان به بازيهاي رايانه اي

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 Variables and Operators
 Flow Control and Loops
 Arrays and Methods
 Intro to Object Oriented Programming and Classes
 Classes and Objects
 Properties
 Inheritance
  Advanced Inheritance and Polymorphism
 Enumerations, Structures, Indexers, Operator Overloading
 Interfaces
 Exception Handling,  I/O
 Events and Delegates
 Namespaces and Class Libraries
 BCL, Collections
 String Operations, Date and Time, Timers and Utility Features