.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنایی با فرمت های صوتی – آشنایی با موتور های صدا و موتور صدای Unity – آشنایی با یک نرم افزار ویرایش صدا – Scripting صداشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با برنامه نويسي #C

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
-شناخت فرمت هاي صوتي و نرم افزارهاي ويرايش صدا -شناخت و كار با موتورهاي صدا و موتور صداي Unity -Scripting صدا

مخاطبان
طراحان بازي هاي رايانه اي

مدت
9  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 آشنایی با فرمت های صوتی
 آشنایی با موتور های صدا و موتور صدای Unity 
 آشنایی با یک نرم افزار ویرایش صدا 
 Scripting صدا