.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي با مفاهيم اساسي فيزيك و كاربرد آن ها در ساخت بازي هاي رايانه ايشرایط شرکت کنندگان
آَشنايي كامل با كامپيوتر و مباني ساخت بازي هاي رايانه اي گرافيك كامپيوتري مباني انيميشن در ساخت بازي طراحي هنري بازي هاي رايانه اي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي در شناخت مفاهيم پايه و اساسي فيزيك همچون (نيرو، پرتابه، برخورد، فشار، شتاب، نور و صدا و...)جهت ساخت بازي ها

مخاطبان
طراحان بازي هاي رايانه اي

مدت
21  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

 

 

Basic Concepts

Kinematics

Force

Collisions

Projectiles

Rigid-Body Dynamics

 

 

Digital physic-Part 1

     Accelerometers

     Gaming from one place to another

     Pressure Sensors and Load Cells

Digital Physics-part 2

  3d Display

   Optical Tracking

   Sound