.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 • آشنايي با اصول اوليه كار با صفحات گسترده
 • آشنايي با اصول پايه اي كار بر روي داده ها
 • آشنايي با فرمول ها و توابع
 • آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته صفحات گسترده


شرایط شرکت کنندگان
-آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
قابليت انجام محاسبات ساده و استفاده از امكانات آماري نرم افزار ترسيم نمودار استفاده از فيلترها در تحليل و پردازش داده ها

مخاطبان
علاقه مندان به فراگيري مهارت هاي عمومي كار با رايانه اعم از دانش جويان ، كارمندان و افراد جوياي كار

مدت
26  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1.  نكات جديد در Excel 2016
 2. تنظيمات Worksheet
 3. كار با داده ها و جدول داده ها
 4. انجام محاسبات روي داده ها
 5. تنظيمات ظاهر سند
 6. بررسي Filter  ها روي داده هاي خاص
 7. ذخيره و خلاصه سازي داده ها
 8. كار با Chart  يا نمودار
 9. چاپ كردن داده ها
 10. انجام كارها به طور مشترك با همكاران