.: مشخصات دوره
كارگاه جامع مديريت پروژه مبتني بر PMBOK، از تئوري تا اجرا
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

تمرین عملی در جهت کسب کلیه مهارتهای مورد نیاز مدیران و کارشناسان پروژه به شرح ذیل:

  • آشنایی مدیران پروژه و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با اصول PMBOK
  • ایجاد توانمندی برای مدیران پروژه و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با تکنیکهای برنامه ریزی و کنترل با استفاده از نرم افزار MS Project
  • ايجاد توانمندی در زمينه شناخت، درک الزمات ،‌تمایزها، خصوصیت، روشهای برنامه ريزي و كنترل پروژه کاربردی در پروژه هاي طراحی و مهندسی‌(E)، خرید و تدارکات (P)، اجرا(C) (‌ساختمانی ، نصب و راه اندازی)‌ 
  • ايجاد توانايي در مديريت هزينه پروژه به روش ارزش تمام شده (EV)

 

 
  • دانشجويان و مهندسان رشته هاي مهندسي و مديريت
  • آشنايي با مباني برنامه ريزي و كنترل پروژه
 
   
   
 
شهریه معتبر نیست ریال اعتبار تا تاریخ   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
72 ساعت