.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

پروژه های صنعتی با توجه به ماهیتشان اغلب در یکی از دسته های طراحی و مهندسی‌(E)، خرید و تدارکات (p)، اجرا(C) (‌ساختمانی ، نصب و راه اندازی)‌ و یا ترکیبی از این دسته ها،‌قرار می گیرند.از این رو درک الزمات ،‌تمایزها و خصوصیت های هریک از این دسته ها در امر برنامه ریزی و کنترل پروژه به عنوان بازوی اصلی مدیریت پروژه ضرورت اجتناب ناپذیری دارد. این درس در تکمیل مهارت های برنامه ریزی و کنترل پروژه به هدف درک و تجربه عملی موارد مذکور در پروژه های EPC تدوین گردیده است .

 شرایط شرکت کنندگان
دانشجويان و مهندسان رشته هاي مهندسي و مديريت آشنايي با مباني برنامه ريزي و كنترل پروژه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ايجاد توانايي در زمينه برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي EPC ايجاد توانايي در مديريت هزينه پروژه به روش ارزش تمام شده (EV)

مخاطبان
مديران سازمانها مديران پروژه كارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه های مهندسی (E)
  2. (شامل آشنایی با اصول و نحوه تدوین گزارشات پیشرفت و صورت وضعیت)
  3. برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی در پروژه های تدارکات، ساخت و نصب (P , C)
  4. (شامل آشنایی با اصول و نحوه تدوین گزارشات پیشرفت و صورت وضعیت)
  5. تکنیکهای مدیریت هزینه پروژه (برآورد هزینه، برنامه ریزی و کنترل هزینه ) با استفاده از تکنیک ارزش کسب شده (EV)