.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنایی مدیران پروژه و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با اصول PMBOKشرایط شرکت کنندگان
دانشجويان و مهندسان رشته هاي مهندسي و مديريت آشنايي با مباني برنامه ريزي و كنترل پروژه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با اصول مديريت، برنامه ريزي و كنترل پروژه بر اساس PMBOK

مخاطبان
مديران سازمانها مديران پروژه كارشناسان برنامه ريزي و كنترل پروژه

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنایی با اصول مدیریت پروژه بر اساس استاندارد PMBOK
آشنایی با اصول برنامه ریزی و کنترل پروژه کاربردی
آشنایی با انواع قراردادهای پروژه، روشهای تامین مالی و برگزاری مناقصات