.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

ایجاد توانمندی برای مدیران پروژه و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با تکنیکهای برنامه ریزی و کنترل با استفاده از نرم افزار MS Projectشرایط شرکت کنندگان
دانشجويان و مهندسان رشته هاي مهندسي و مديريت آشنايي با تئوري برنامه ريزي و كنترل پروژه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي در تعريف پروژه ، فعاليتها ، ساختار شكست كار ، برنامه ريزي زماني ، تخصيص منابع ، كنترل و به روزآوري پروژه و تهيه گزارشات

مخاطبان
مديران سازمانها مديران پروژه دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي صنايع و مديريت صنعتي

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 تشريح تكنيك هاي برنامه ريزي

تشريح مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و تهيه آن

 تکنیکها و روشهای تعریف پروژه با استفاده از نرم افزار

 • وارد كردن مشخصات كلي پروژه (Project Information)
 • تعريف و تغيير تقويم پروژه (Calendar)
 • تهيه برنامه زمانبندي اوليه پروژه شامل موارد زير:
 • ورود فعاليت ها (Task Entry) و مشخصات آنها (Task Information)
 • تشريح و ايجاد انواع فعاليتها (,Summery Task,Task Milestone) با استفاده از مفهوم ساختار شکست کار (WBS)
 • ورود زمان انجام فعاليتها (Duration)
 • تشريح انواع روابط در MSP، ورود روابط بين فعاليت ها با استفاده از مفاهيم پيش نياز و پس نياز (Successor, Predecessor) با روش هاي مختلف
 • ترسيم شبكه پروژه به روش CPM ، انجام محاسبات زمان بندي
 • تشريح مفاهيم مسير بحراني (Critical Path) و شناوري ها (Float)
 • آشنايي با انواع شناوريها و نحوه به دست آوردن آنها 
 • فرمت بندي، نماها و جداول مختلف پروژه (View, Format)
 • تنظيمات سفارشي نمودار گانت، جدول فعاليتها و ساير نمودارها (Gantt Chart Wizard)
 • تخصيص منابع (Resource Assignment) شامل موارد زير:
 • آشنايي با انواع منابع، برآورد و تعريف آنها (Resource Sheet)
 • وارد کردن مشخصات منابع (Resource Information)
 • تخصيص منابع به فعاليتها (Resource Assignment)
 • تحليل وضعيت منابع با استفاده از نمايش هاي Resource Graph، Resource Usage، Task Usage
 • تشريح مفهوم تخصيص بيش از اندازه يا تداخلي (Over allocation)
 •  تسطيح منابع (Leveling) به روشهاي مختلف.
 • گزارشات مصرف منابع (Workload) و گزارشات Cash Flow
 • تعريف ارزش وزني فعاليتها در پروژه (Weight Factor)، محاسبه درصد پيشرفت وزني (فيزيكي)، رسم نمودار S-Curve پيشرفت فيزيكي در اكسل
 • تشريح مفهوم پروژه هدف (Baseline)، ايجاد و نمايش آن در كنار نمايش فعلي پروژه.MS Project

 تکنیکها و روشهای فرآيند كنترل پروژه

روشهای گزارش گیری در نرم افزار MS Project