.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيشنياز , ويا شركت در مصاحبه تعيين سطح داشتن حداقل 18 سال سن

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1- تسلط بر قواعد دستوري صفت ها- قيدهاي حالت، نحوه قرار گيري قيد به همراه صفت -آشنايي با قاعده دستوري how+adjective دستور زبان حال كامل present prefect و آينده با begoing to ، آشنايي با Quantifier ها(معرفه ها)، نحوه بكارگيري فعل هاي (let , make ,have ,tell,ask,want, have to , ought to ,might)- صفات برتر 2-آشنايي با كلمات و عبارات مرتبط با حالات وروحيات احساسات شخصي ، تجربه ها ،ساختمان و سازه ها ، مناظر طبيعي ، زندگي خانوادگي ( انواع و اعضاي خانواده) مديريت زندگي ،مقادير و شاخص ها راه هاي مختلف پخت غذا 3- تسلط برنگارش متون مرتبط با عناوين كتاب 4-تقويت LISTENING - تلفظ كلمات و جملات و بحث و گفتگو در رابطه با عناوين مرح شده در كتاب

مخاطبان


مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 

Unit 5:Food Choices

 

Learning grammar points about Quantifiers like :a little, much, many ,a few ,too much ,enough and review of countable and uncountable nouns

 

Learning vocabulary and phrases about Containers and Quantities Different ways of cooking

 

Learning how to responds to suggestions and how to refuse offers politely

 

Learning how to write about a dish from your country

 

Unit 6: Managing Life

 

Learning grammar  points like how to make future tense with “will, be going to ,present continuous and simple present”

 

Learning how to use “had better ,ought to , might “for advising and” have to” and “going to have” for showing necessity and use” would rather” to show prefer

 

Learning vocabulary and phrases about future plan ,scheduling ,expression with “do and make”

 

Learning how to end conversations with “ I’d better go, I ‘ve got to go, call you later” and how and when to use “see you later

 
 Unit 7: Relationships
 
  Learning grammar points like: subject relative clauses, object relative clauses, phrasal verbs
 
Learning vocabulary and phrases about relationships and dating
 
Learning when and how to use expressions like “I think, probably , kind of ,in a way, though”
 
 Learning how to write an article about your circle of friends
 
Unit 8: What if
 
Learning grammar points like: wish+ past form , conditional sentences with if clauses and asking about imaginary situations
 
Learning vocabulary and phrases with verbs and proposition and wishes and imaginary situations
 
Learning when and how to use expressions like“ if I were you…, you might want to ..,that would be …”
 

Learning how to write an article about how you would change your life

 

موارد ارزشیابی دوره به شرح زیر می باشد:

توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد.

 

آزمونwriting و test به صورت انلاین برگزار میگردد

 

 

شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن

 

4-امکان استفاده از وب کم (يا موبايل داراي دوربين جلو) براي جلسات امتحان