.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيشنياز , ويا شركت در مصاحبه تعيين سطح داشتن حداقل 18 سال سن

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-تسلط بر قواعد دستوري subject/object relative clause, phrasal verbs and seprable phrasal verbs , iقواعد دستوري كاربرد wish وif clause جملات سوالي غير مستقيم با how(what , where) +to+verb آشنايي با قواعد دستوري حال كامل و حال كامل استمراري ،تسلط بر modal verb ,چگونگي استفاده از since,already , still,... قواعد دستوري فعل هاي مجهول براي زمان گذشته 2-آشنايي با كلمات عبارات و اصطلاحات در زمينه ارتباطات ، آرزوها و تخيلات ، تكنولوژي و ماشين هاي الكترونيكي ، اخبار جديد فيلم ها، احساسات و اكنش ها ، بلايا و حوادث هاي طبيعي و وضعيت آب و هوايي 3- توانايي صحبت پيرامون موضوعات كتاب 4- تقويت مهارت گفتار و شنيدار 5-نگارش متون در رابطه با موضوعات كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش اموختگان سطح قبل

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
Unit 9: Tech Savvy
Learning grammar points about Questions within sentences, separable phrasal verbs with object, how to (where to & what to)+verb
Learning vocabulary and phrases about operating electronic machines and gadget
Learning when and how to use expressions” on the other hand, I know what you mean …”
Learning how to write an article about protecting personal information
Unit 10 : What's Up
Learning grammar points about : present prefect continuous vs. present perfect and  the use of since , already, for ,still, yet
Learning vocabulary and phrases about kinds of movies and expressions to describe type of movies
Learning expressions about how to ask for a favor politely and how to show agreement to a request
Learning how to write a review
Unit 11:Impressions
Learning grammar points about modal verbs like may, must ,can … and adjectives ending in –ed vs. adjectives ending in -ing
Learning vocabulary and phrases about feelings and reactions
Learning how to show your understanding about others' feeling or situations how to use I see , or you see
Learning how to write an article to a founder of a charity
Unit 12:In The News
 Learning grammar points  about simple past passive (" by" agent and without agent ) and how to use adverbs with passive verbs
Learning vocabulary and phrases  of extreme weather conditions and natural disasters
Learning how to use expressions to introduce news and how to introduce issues by using “the thing is
Learning how to write a report using statistics

آزمونwriting و test به صورت انلاین برگزار میگردد