.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 1. آشنايي با اعمال پايه اي واژه پرداز.
 2. آشنايي با شكل دادن به متون.
 3. آشنايي با صفحه آرايي يك سند.
 4. آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته واژه پرداز.


شرایط شرکت کنندگان
-آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
-آشنايي با اعمال پايه اي واژه پرداز -آشنايي با شكل دادن به متون -آشنايي با صفحه آرايي يك سند -آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته واژه پرداز

مخاطبان
علاقه مندان به ساخت قالبهاي متني به همراه عكس براي ارائه پروژه هاي كاري وتحصيلي.

مدت
25  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. آشنايي با محيطWord 2016
 2. اجزاي محيط Word 2016
 3. بررسي Microsoft Office Button
 4. باز كردن يك Document ، حركت در آن وبستن آن
 5. ايجاد و ذخيره يك Document
 6. Undo و Redo
 7. پيش نمايش و چاپ يك Document
 8. معرفي صفحه كليد بصورت كامل و كار با آن
 9. انگشت گذاري و تايپ (مختصر)
 10. انتخاب متن به روشهاي مختلف
 11. Help
 12. بررسي سر برگ Home از نوار Ribbon
 13. بررسي سربرگview از نوار Ribbon
 14. ويرايش و اصلاح Document
 15.  تنظيم و تغيير در نمايش Document
 16. درج اطلاعات در Table و Column
 17.  Border and Shading
 18. كار با Equation, Symbol , Graphic (معادله)
 19. ايجادlabel ,E-mail Message , Form Letter
 20. بررسي سربرگ page layout
 21. انجام كارهاي مشترك با ديگران
 22. تنظيمات word2016
 23. ايجاد سند و تنظيم آن براي استفاده در خارج از Word