.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
72 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

تمرین عملی در جهت کسب کلیه مهارتهای مورد نیاز مدیران و کارشناسان پروژه به شرح ذیل:

  • آشنایی مدیران پروژه و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با اصول PMBOK
  • ایجاد توانمندی برای مدیران پروژه و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با تکنیکهای برنامه ریزی و کنترل با استفاده از نرم افزار MS Project
  • ايجاد توانمندی در زمينه شناخت، درک الزمات ،‌تمایزها، خصوصیت، روشهای برنامه ريزي و كنترل پروژه کاربردی در پروژه هاي طراحی و مهندسی‌(E)، خرید و تدارکات (P)، اجرا(C) (‌ساختمانی ، نصب و راه اندازی)‌ 
  • ايجاد توانايي در مديريت هزينه پروژه به روش ارزش تمام شده (EV)

 


شرایط شرکت کنندگان  
  • دانشجويان و مهندسان رشته هاي مهندسي و مديريت
  • آشنايي با مباني برنامه ريزي و كنترل پروژه

  پیش نیاز دوره