.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
آشنايي با اصول اوليه كار با صفحات گسترده
آشنايي با اصول پايه اي كار بر روي داده ها
آشنايي با فرمول ها و توابع
آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته صفحات گسترده

 شرایط شرکت کنندگان
-آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
قابليت انجام محاسبات ساده و استفاده از امكانات آماري نرم افزار ترسيم نمودار استفاده از فيلترها در تحليل و پردازش داده ها

مخاطبان
علاقه مندان به فراگيري مهارت هاي عمومي كار با رايانه اعم از دانش جويان ، كارمندان و افراد جوياي كار

مدت
26  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

نكات جديد در Excel 2013
تنظيمات Worksheet 
كار با داده ها و جدول داده ها
 
انجام محاسبات روي داده ها
تنظيمات ظاهر سند
بررسي Filter  ها روي داده هاي خاص
ذخيره و خلاصه سازي داده ها
كار با Chart  يا نمودار
چاپ كردن داده ها 
انجام كارها به طور مشترك با همكاران