.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي دانشجويان و فارغ التحصيلان معماري در زمينه ترسيم اجسام و طرح هاي درون ذهنيشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با اصول اوليه معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي در ترسيم انواع طرح هاي معماري .آشنايي با اصول كلي معماري از جمله تناسبات و هماهنگي .آشنايي با جزييات معماري و كسب قابليت ارائه آنها در طرح ها.به طور كلي كسب توانايي خط كشيدن در كليه طرح ها

مخاطبان
علاقه مندان و دانشجويان معماري و معماري داخلي در مقاطع مختلف

مدت
45  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. تمرين ترسيم خطوط - ترسيم چهار ضلعي و تمرين اتصالات - ترسيم سطح دايره
 2. آموزش پرسپكتيو- ترسيم مكعب هاي نه گانه- ترسيم هاشور روي سطوح مكعب
 3. ترسيم دايره در پرسپكتيو - ترسيم استوانه و مخروط درون مكعب - ترسيم كره - تناسبات در پرسپكتيو- ترسيم قوس در پرسپكتيو
 4. تركيب مكعب ،استوانه،مخروط و كره  - ايجاد حجم هاي مثبت و منفي - تركيب اجسام
 5. آموزش سايه در احجام مختلف - پيداكردن سايه احجام بر روي زمين
 6. ترسيم مصالح ترسيم گياهان - ترسيم پرسناژ
 7. ترسيم احجام ساده - ترسيم جزييات - حذف خطوط با توجه به نظريه گشتالت - ترسيم يك جسم به صورت ذهني
 8. ترسيم يك فضاي داخلي،تركيب احجام و تبديل آن به يك ساختمان مسكوني و ...
 9. ترسيم فضاهاي معماري داخلي و خارجي به همراه جزييات - ترسيم ديتيل ها و جزييات
 10. ترسيم ديتيل ها و جزييات - ترسيم بناهاي معاصر و تاريخي بر اساس زمان بندي جهت افزايش سرعت خط كشيدن
 11. كروكي درباغ نظر
 12. كروكي در باغ عفيف آباد
 13. كروكي در مسجد نصيرالملك
 14. كروكي در سراي مشير
 15. ترسيم يك فضاي درون ذهن