.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي با اعمال پايه اي واژه پرداز.
آشنايي با شكل دادن به متون.
آشنايي با صفحه آرايي يك سند.
آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته واژه پرداز.شرایط شرکت کنندگان
-آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز -تسلط كافي به زبان انگليسي براي افرادي كه مايل به شركت در آزمونهاي بين المللي مي باشند

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
-آشنايي با اعمال پايه اي واژه پرداز -آشنايي با شكل دادن به متون -آشنايي با صفحه آرايي يك سند -آشنايي با ويژگي هاي پيشرفته واژه پرداز

مخاطبان
علاقه مندان به ساخت قالبهاي متني به همراه عكس براي ارائه پروژه هاي كاري وتحصيلي.

مدت
28  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنايي با محيطWord 2013
اجزاي محيط Word 2013
بررسي Microsoft Office Button
باز كردن يك Document ، حركت در آن وبستن آن
ايجاد و ذخيره يك Document
Undo و Redo
پيش نمايش و چاپ يك Document
معرفي صفحه كليد بصورت كامل و كار با آن
انگشت گذاري و تايپ (مختصر)
انتخاب متن به روشهاي مختلف
Help

بررسي سر برگ Home از نوار Ribbon
بررسي سربرگview از نوار Ribbon
ويرايش و اصلاح Document
 تنظيم و تغيير در نمايش Document
درج اطلاعات در Table و Column
 Border and Shading
كار با Equation, Symbol , Graphic (معادله)

ايجادlabel ,E-mail Message , Form Letter
بررسي سربرگ page layout
انجام كارهاي مشترك با ديگران
تنظيمات word2013
ايجاد سند و تنظيم آن براي استفاده در خارج از Word