.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

      آشنايي با نرم افزار جستجوگر اينترنت

         آشنايي با تنظيمات پايه اي نرم افزار جستجوگر اينترنت
         آشنايي با چگونگي جستجو در اينترنت
         آشنايي با پست الكترونيكي و چگونگي ايجاد يك نامه الكترونيكي

آشنايي با چگونگي استفاده از كتاب آدرس و سازماندهي نامه هاشرایط شرکت کنندگان
-آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز -تسلط كافي به زبان انگليسي براي افرادي كه مايل به شركت در آزمونهاي بين المللي مي باشند

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره


مخاطبان
علاقه مندان به كشف دنياي مجازي وجستجو براي تازه هاي ناشناخته در زندگي روزمره

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل