.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی در سطح قبل و ارتقاء سطح علمی دانشپذیران با توجه به سرفصل های کتاب و ورود به سطح B2 بر اساس استاندارد CEFR و ایجاد انگیزه و آماده سازی افراد برای حضور در دوره های بالاتر مانند IELTS ,TOEFL وآزمون های مقدماتی انگلیسی

 شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيشنياز يا شركت در مصاحبه تعيين سطح سن 18 سال به بالا جهت شركت در مصاحبه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1- تسلط بر قواعد دستوري causetive get and have , فعل مجهول براي infinitives, peresent continous, present perfect, آشنايي با قواعد دستوري past modal verb, reported speech,tag question if clause +past perfect of verb and what clause , long noun clauses قواعد دستوريfuture prefect and future continous آينده كامل و استمراري 2-آشنايي با كلمات و عبارات و اصطلاحات در رابطه با ماموريت ، مشكلات خانگي ، احساسات ،پول-مالكيت- نقل قول كردن- شهرت و چگونگي كسب و از دست دادن شهرت -چگونگي تغييرات و مشكلات محيطي- مشاغل و حرفه هاي تخصصي و مناطق كاري 3-نگارش متون مرتبط با متن كتاب 4- تقويت مهارت گفتاري و شنيداري 5- توانايي بحث و گفتگو پيرو موضوعات كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش آموختگان سطح قبل

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Touch stone series consist of 4 books .in this level 4 units of touchstone 4 will cover  from unit 9 to12 .According to CEFR classification  student can reach to B2 and from yhis level students can stat IELTS levels.

Unit 9: Material world

Learning grammar points like: Reported speech andquestions;
Learning vocabulary and expressions describingownership and possession, money, material;
Learning how to report the content of conversation youhave had, quote other people or other sources of information;
Learning how to write a survey article aboutpossessions.
 
Unit 10: Fame
Learning grammar points about: if clauses + pastperfect and tag question;
Learning vocabulary and expression to describebecoming famous and being famous and losing fame;
Learning when and how to use expressions like “It’s hard to say, and how to use tag question to show advice andencouragement;
Learning how to write a profile of a successfulperson.
 
Unit 11: Trends
Learning grammar points about: the passive of presentcontinuous and present prefect and also Linking Ideas;
Learning vocabulary and expression to describe change, environmental problems;
Learning how to use formal vague expression and how torefer back to points made earlier in the conversation;
Learning how to write a post for a website abouttechnology.
 
Unit 12: Careers
Learning grammar points about: what clause and longnoun clause as subject, the future continuous and futureperfect;
Learning vocabulary and expression for describing jobsearch, areas of work, professions and jobs;
Learning when and how to use expressions like: “The best part was ...”, “I don’t know …?”;
Learning how to write a cover letter for a jobapplication.
 

 آزمونwriting و test به صورت انلاین برگزار میگردد