.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيشنياز , ويا شركت در مصاحبه تعيين سطح داشتن حداقل 18 سال سن

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1- تسلط بر قواعد دستوري صفت ها- قيدهاي حالت، نحوه قرار گيري قيد به همراه صفت -آشنايي با قاعده دستوري how+adjective دستور زبان حال كامل present prefect و آينده با begoing to ، آشنايي با Quantifier ها(معرفه ها)، نحوه بكارگيري فعل هاي (let , make ,have ,tell,ask,want, have to , ought to ,might)- صفات برتر 2-آشنايي با كلمات و عبارات مرتبط با حالات وروحيات احساسات شخصي ، تجربه ها ،ساختمان و سازه ها ، مناظر طبيعي ، زندگي خانوادگي ( انواع و اعضاي خانواده) مديريت زندگي ،مقادير و شاخص ها راه هاي مختلف پخت غذا 3- تسلط برنگارش متون مرتبط با عناوين كتاب 4-تقويت LISTENING - تلفظ كلمات و جملات و بحث و گفتگو در رابطه با عناوين مرح شده در كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش اموختگان سطح قبل

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Touch stone series Consist of four books that each one will be taught in 3 levels .This Level  will cover the first 4 units of Touch stone book number 3 . According to the CEFR classification , A2 will be covered completely

Unit 1: The Way We Are
Learning grammar points like: adjectives v.s.  manner adverbs, adverbs before adjectives and adverbs, adjective prefixes
Learning vocabulary and phrases about behavior & personality , personal qualities
Learning when and how to use “Always “ ,”At Least” in conversations
Learning how to write a personal profile
Unit 2: Experiences
Learning grammar points like: present perfect tense and simple past in question form
Learning the past participle of irregular verbs
Learning vocabulary and phrases about: experiences , secret dreams
Learning when and how to use ”Do you ?” , “Have you? “ to show interests
Learning how to write a post for a travel blog
Unit 3: Wonders Of World
Learning grammar points like: superlatives, question with how+ adjectives
Learning vocabulary and phrases about: buildings and structures, Natural features
Learning when and how to use ”Really “ and “sure” to show agreement and how to use superlative for emphasis
Learning how to write a factual article about your country
Unit 4:Family Life
Learning grammar points about these verbs: let ,make, get ,ask, tell and how to use “would” and” used to
Learning vocabulary and phrases about  types of family ,Relatives and Extended Family members
Learning when and how to use expressions like “ if you ask me …” , “it seems like …” ,” exactly “ , “definitely” , “absolutely
Learning how to write a  blog entry about family memory
 آزمونwriting و test به صورت انلاین برگزار میگردد