.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 توانمند سازی علاقه مندان به شرکت در آزمون بین المللی IELTSدر چهار مهارت LISTENING, SPEAKING, READING ,WRITING وکمک به کسب نمره 6.5 و بالاترشرایط شرکت کنندگان
اتمام دوره قبل (Upper intermediate) با نمره 6 ويا شركت در آزمون تعيين سطح و اخذ نمره 6 ويا دارا بودن مدرك IELTS ، يا آزمون هاي آزمايشي موسسه با نمره 6 (مربوط به حداكثر تا 3ماه قبل).

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
كسب مهارت هاي لازم در سطح نمره 6.5 به بالا

مخاطبان
متقاضيان شركت در آزمون اصلي IELTS كه در سطح متوسط ( نمره 6) قرار دارند و نياز به نمره و 6.5 به بالا دارند.

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنایی با ازمون IELTS و بخش های آن

 در هر unit:

1.       آشنایی با مهارت  listening+تکنیک های مورد نیازجهت جواب دادن  به هر نمونه سوال +ارائه راهکارهای پیشرفت سطح
2.       آشنایی با مهارت reading+ارائه تکنیک های مربوط به هر نمونه سوال + تمرین جز به جز همراه زبان آموزان +تمرین آزاد جهت کسب مهارت
3.       آشنایی با مهارت task 1 Writing+نحوه نگارش reports & letters+آموزش لغات و اصلاحات  رایج + آموزش گرامر مورد نیاز +ارائه نکات کاربردی افزایش سطح نمره  در حد( نمره6.5 به بالا)
4.       آشنایی با مهارت task 2 Writing+آموش انواع سوالات task2+پاراگراف بندی ، ارائه قالب و اصلاحات پر کاربرد  در task 2
5.       اشنایی با مهرات Speaking+ارائه مثال ها و تکنیک های رایج درSpeaking+تحلیل مثال ها+آشنایی با گرامر و لغات نمره اور درحد (نمره6.5 به بالا) 

کتاب MindSet for IELTS3 شامل8 فصل می شود و هر فصل روی یک موضوع تمرکز دارد و بر روی هر 4 مهارت خواندن و نوشتن و صحبت کردن و گوش دادن کار می شود. موضوعات و مهارت های هر فصل شامل موارد زیر می باشد.


Unit 1:THE Urban And Rural Life
Reading
deal with matching headings tasks
identify the main idea of a paragraph
understand the meaning of prefixes.

Writing
identify the main features of a line graph
achieve a high score for Task Achievement
describeand compare using adjectives and adverbs
 
 
Listening 
 correctly understand names & numbers
Develop your paraphrasing skills for multiple choice questions.
Understand and use future time conditionals

Speaking 
Review all 3 parts of the speaking test
Analyze good &bad answers to parts of the test
Correctly use future time conditionals in the speaking test
 
 
Unit2:HEALTH 
Reading
review skimming and scanning skills
correctly answer flow-chart and table completion questions
understand and correctly use quantifiers
use paraphrase to help you answer sentence completion questions.
Writing 
effectively answer 'advantages and disadvantages' questions
write topic and supporting sentences, developing your ideas in each paragraph
achieve a high score in Coherence and Cohesion
Correctly use less common discourse markers
Listening 
correctly answer table completion & note completion tasks
Use headings and completed cells in table to help you predict correct answer
Correctly use a variety of determiners and quantifiers.

Speaking
Improve your score for Fluency & coherence.
Correctly use & pronounce a range of discourse markers.
 
 Unit3:Art &Architecture
Reading
answer True/ False/ Not Given and multiple-choice questions
identify main and supporting ideas
use past tenses correctly.

Writing 
  describe changes on a map, including which tenses to use
summarize information with appropriate discourse markers
ensure good Coherence and Cohesion in your answer

Listening 
use preposition of place & movement correctly
Label a map or plan
Answer multiple -choice questions.
Follow direction
Identify distractor

Speaking
make notes for your long turn in part 2
Structure your long turn
Use a range of spoken discourse markers
 
 
UNIT4:Finance & Business
Reading
successfully answer 'matching features' questions
develop whole-text understanding to enable you to answer global multiple-choice questions
consider the meaning and use of modals of obligation, past and present.
Writing 
produce a balanced 'agree/disagree' essay
write an introduction and conclusion for this type of essay
use a range of discourse markers to help sequence your ideas logically
understandexactly what the essay question is asking you to write.
Listening
Use the questions to help you follow a talk
Successfully complete short- answer questions
Correctly answer diagram-labelling tasks.
 
Speaking

Improve your score for Lexical resource
Use a range of expressions for introducing opinions
Correctly use discourse markers to help justify your arguments
Review correct grammar and pronunciation of modals of obligation.
 
Unit5:History 
Reading
identify a writer's claims or views
deal with the 'Select from a list' and 'Yes/ No I Not Given' task types
 use second, third and mixed conditionals.
Writing 
describe information in a table or bar chart
use linkers and cohesive language to improve your Coherence and Cohesion
score for Task 1
avoid repetition of language to improve your Coherence and Cohesion score for Task 1.

Listening
describe trends and periods in history
Answer” select from a list” and matching tasks.
Identify attitude and opinion
Use prepositions of time correctly
 
Speaking
Use a range of past time phrases
Improve your score for grammatical Range and Accuracy
Use expressions for agreeing and disagreeing
 
 Unit6:Science & Technology
Reading
do summary completion tasks with and without boxes of options
label a diagram
check your understanding of future tenses.
Writing  

write a 'two questions in one' essay
increase your chances of a high score in Grammatical Range and Accuracy (GRA)
write complex sentences with despite/ although concession clauses and participle clauses.

Listening  

complete multiple –choice questions with multiple answers &with single answer
Answer flow- chart completion tasks.
Use less common phrase to explain cause & effect
Speaking 

Improve your score for grammatical Range and Accuracy
Correctly use verb pattern in your answer
Develop strategies for buying time to answer more difficult questions.
 
 
 Unit 7:Television .NEWS &Current Affairs
Reading
locate information in a paragraph
match information to a paragraph
answer short-answer questions
match sentence endings
understand how the passive is formed and used in English.

Writing
 
describe percentages and fractions
describe a pie chart
improve your grammatical range and accuracy
use the passive voice.

Listening 
make use of signposting language in talks.
Handle sentence completion tasks.
Complete flow chart.
Speaking 

talk about TV programs
Correct yourself and clarify while speaking
Stress words correctly when correcting yourself
Use the passive when speaking
 
Unit 8:Culture
Reading
review reading skills
review reading task types
use relative clauses.

Writing  

describe a process in Task 1
give opposing views and your own opinion in Task 2
write a complete essay.

Listening
 
Use notes to follow a talk
Do note completion and sentence completion tasks
Use preposition in relative clause
Speaking 

Review speaking skills.
Review all parts of speaking test
Use relative clause with indefinite pronouns, some -, every-, any-, no-
 
 

   شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن و وب کم براي شرکت در آزمون هاي شفاهي