.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

به منظور ارزیابی مناسب هر دانش پذیر جهت ورود به دوره های IELTS و امکان تحصیل در دوره مناسب با توانمندی های خود نیاز است هر فرد  در این آزمون شرکت و میزان دانش زبانی خود را محک بزندشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با IELTS ودارا بودن دانش زباني در سطح مياني

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
مشخص شدن سطح هر دانشپذير جهت شركت در دوره هاي IELTS

مخاطبان
كليه علاقه مندان به حضور در دوره هايIELTS

مدت
3  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

هر فرد موظف است در زمان اعلام شده به موقع حضور داشته باشد تا فرایند تعیین سطح با اختلال مواجه نشود

 

به منظور ارزیابی مناسب هر دانش پذیر جهت ورود به دوره های IELTS و امکان تحصیل در دوره مناسب با توانمندی های خود نیاز است هر فرد  در این آزمون شرکت و میزان دانش زبانی خود را محک بزند