.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زبان در سطح پيشرفته ( سطح  C1بر اساس استاندارد CEFR ) جهت علاقه مندان به زبان انگليسي



شرایط شرکت کنندگان
تسلط به زبان انگليسي در سطح ADV3 و يا سن 18 سال به بالا جهت شركت در آزمون تعيين سطح با دانش زباني درسطح ADV3

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
انتظار مي رود كه زبان آموزان پس از شركت در دوره و موفقيت در آزمون هاي آن ، به سطحC1 (با توجه به سرفصل تدريس شده )تسلط يابند

مخاطبان
دانش آموختگان دوره هاي ADV.3 و همچنين علاقه مندان در سطوح پيشرفته زبان انگليسي

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Unit 1: Getting to know you
learning grammar points like: Conditionals

Learning vocabulary and phrases about: Describing People and collocations, people and places

Unit 2: Living life to the full

Learning grammar points like: Dependent prepositions

Learning vocabulary and phrases about: prepositional phrases, hobbies and free time

Learning how to write formal and informal writing

Unit 3: In the Public Eye

Learning grammar points like: wishes and Regret

Learning vocabulary and phrases about: Idiom ((verb+ the+ object), expression around the subject "in the media"

Unit4: Acting on advice

Learning grammar points like: Modals and semi- modals 1

Learning vocabulary and phrases about: Prefixes and suffixes, giving advice

Learning how to write formal writing

Unit5: Dream Jobs

Learning grammar points like: Relative clauses

Learning vocabulary and phrases about: Connotation Jobs

Unit 6: Connections

Learning grammar points like: Phrasal verbs (1)

Learning vocabulary and phrases about: Collocations with (have, do, make ,take) , communication technology

Objective Advanced  units 1-6 

Midterm Units 1,2,3   15% out of 100 

Written: 45multiple choice questions, 5 essay questions for writingsection.
 
·         Final Exam:  Units 1,2,3,4,5,6  27% out of 100
Written: listening 10 questions, Vocabulary & Grammar 25 questions, Reading 10 questions,  writing 5 questions. 
 
·         Oral exam:  Cards      24% out of 100
Monologues /Dialogues based on thebook. 
 
·         Class Performances: 34% out of 100