.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. توانمند سازي دانش پذيران جهت نصب، راه اندازي و ارتقاء  سیستم عامل windows 10 جهت استفاده درشبكه
  2. بهينه سازي عملكرد سيستم فايل و مديريت فضاي هارد ديسك ، كار با ابزارها و سرويس هاي ويندوز براي به کار گیری client در شبکه
  3.  علاوه بر تنظیمات امنیتی ،چگونگی بروز رسانی ، نگهداری و بازیابیwindows10  مورد  بررسی قرار می گیرد.

 شرایط شرکت کنندگان
تسلط بر مباني شبكه و يا آشنايي پايه با شبكه LAN تسلط در استفاده از windows به عنوان يك سيستم عامل

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
Plan, install, and upgrade to Windows 10 » Perform post-installation configuration » Implement networking » Implement network security » Manage Windows 10 with Group Policy » Implement remote management » Manage local storage » Manage files and resources » Install and manage apps » Secure Windows 10 » Implement remote connectivity » Maintain and update Windows 10 » Recover and troubleshoot Windows 10

مخاطبان
-كليه دانشجويان و يا فارغ التحصيلان IT / كامپيوتر -كليه علاقمندان به يادگيري شبكه. -تكنسين ها و مشاوران IT -كارشناسان شبكه

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

1.       MD-100T01: Installing Windows10
a.        InstallingWindows
1.       Introducing Windows 10
2.       InstallationOptions
3.       Requirements forWindows Features
4.       Installation Processand Media
5.       Upgrading to Windows 10
6.       Lab : InstallingWindows10
b.       UpdatingWindows
1.       Windows ServicingModel
2.       UpdatingWindows
3.       Applying Applicationsand Windows Updates
4.       Lab : Updating Windows 10
c.        Post-installationConfiguration and Personalization
1.       Customize the Windows 10 UI.
2.       Configure devicespecific settings such as power plans and mobile deviceoptions.
3.       Use the Windows controlpanel and setting app to configure settings.
4.       Describe using WindowsPowerShell.
5.       Lab : ConfiguringWindows 10
2.       MD-100T02: Configuring Windows10 
 .         Configuring Peripheralsand Drivers
1.       Managing Devices andDrivers
2.       ManagingPrinters
a.        ConfiguringNetworking
1.       Configure IP NetworkConnectivity
2.       Implement NameResolution
3.       Implement WirelessNetwork Connectivity
4.       Remote AccessOverview
5.       RemoteManagement
b.       ConfiguringStorage
1.       Overview of storageoptions
2.       UsingOneDrive
3.       Managing Disks, Partitions, and Volumes
4.       Maintaining Disks andVolumes
5.       Managing StorageSpaces
6.       Lab : Practice Lab: Managing Storage
c.        Managing Apps inWindows10
1.       Providing Apps toUsers
2.       Managing UniversalWindows Apps
3.       The WindowsStore
4.       Web browsers in Windows 10
3.       MD-100T03: Protecting Windows 10
 .         ConfiguringAuthorization & Authentication
1.       Using Security Settingsto Mitigate Threats
2.       Configuring UserAccount Control
3.       Implementing DeviceRegistration
4.       Authentication
a.        Configuring Data Accessand Usage
1.       Overview of FileSystems
2.       Configuring andManaging File Access
3.       Configuring andManaging Shared Folders
4.       Managing Security withPolicies
5.       Lab : Configuring andManaging Permissions and Shares
b.       Configuring AdvancedManagement Tools
1.       Configuring TenantRoles
2.       Managing Tenant Healthand Services
3.       Lab : Practice Lab: Managing Network Security
4.       MD-100T04: Maintaining Windows10 
 .         Supporting the Windows 10 Environment
1.       TroubleshootingWindows
2.       TroubleshootingTools
3.       Lab : Practice Lab: Monitoring Windows10
a.        Troubleshooting theWindows OS
1.       Troubleshooting WindowsStartup
2.       TroubleshootingOperating System Service Issues
3.       Troubleshooting Sign-InIssues
b.       Troubleshooting Files & Applications
1.       File Recovery inWindows10
2.       ApplicationTroubleshooting
3.       Lab : TroubleshootingDesktop Apps
c.        TroubleshootingHardware and Drivers
1.       Troubleshooting DeviceDriver Failures
2.       Overview of HardwareTroubleshooting
3.       TroubleshootingPhysical Failures
4.       Lab : TroubleshootingDevice Driver Issues