.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی در مکالمه 5وارتقاء سطح علمی دانشپذیران با توجه به سرفصل های کتاب و ورود به سطح  A2  بر اساس استاندارد CEFR  و ایجاد انگیزه و آماده سازی افراد برای حضور در  دوره های بالاتر مانند IELTS ,TOEFL وآزمون های مقدماتی انگلیسی

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي حداقل به زبان انگليسي در سطح مكالمه 5 و سن 18 سال به بالا جهت شركت مصاحبه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1- تسلط بر قواعد دستوري صفت ها- قيدهاي حالت، نحوه قرار گيري قيد به همراه صفت -آشنايي با قاعده دستوري how+adjective دستور زبان حال كامل present prefect و آينده با begoing to ، آشنايي با Quantifier ها(معرفه ها)، نحوه بكارگيري فعل هاي (let , make ,have ,tell,ask,want, have to , ought to ,might)- صفات برتر 2-آشنايي با كلمات و عبارات مرتبط با حالات وروحيات احساسات شخصي ، تجربه ها ،ساختمان و سازه ها ، مناظر طبيعي ، زندگي خانوادگي ( انواع و اعضاي خانواده) مديريت زندگي ،مقادير و شاخص ها راه هاي مختلف پخت غذا 3- تسلط برنگارش متون مرتبط با عناوين كتاب 4-تقويت LISTENING - تلفظ كلمات و جملات و بحث و گفتگو در رابطه با عناوين مرح شده در كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش آموختگان مكالمه 5

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Touch stone series Consist of four books .Level 6 will cover 5 units of Touch stone book number 3 . According to the CEFR classification , A2 will be covered completely

Unit 2: Experiences
Learning grammar points like: present perfect tense and simple past in question form
Learning the past participle of irregular verbs
Learning vocabulary and phrases about: experiences , secret dreams
Learning when and how to use ”Do you ?” , “Have you? “ to show interests
Learning how to write a post for a travel blog
Unit 3: Wonders Of World
Learning grammar points like: superlatives, question with how+ adjectives
Learning vocabulary and phrases about: buildings and structures, Natural features
Learning when and how to use ”Really “ and “sure” to show agreement and how to use superlative for emphasis
Learning how to write a factual article about your country
Unit 4:Family Life
Learning grammar points about these verbs: let ,make, get ,ask, tell and how to use “would” and” used to
Learning vocabulary and phrases about  types of family ,Relatives and Extended Family members
Learning when and how to use expressions like “ if you ask me …” , “it seems like …” ,” exactly “ , “definitely” , “absolutely
Learning how to write a  blog entry about family memory
Unit 5:Food Choices
Learning grammar points about Quantifiers like :a little, much, many ,a few ,too much ,enough and review of countable and uncountable nouns
Learning vocabulary and phrases about Containers and Quantities Different ways of cooking
Learning how to responds to suggestions and how to refuse offers politely
Learning how to write about a dish from your country
Unit 6: Managing Life
Learning grammar  points like how to make future tense with “will, be going to ,present continuous and simple present
Learning how to use “had better ,ought to , might “for advising and” have to” and “going to have” for showing necessity and use” would rather” to show prefer
Learning vocabulary and phrases about future plan ,scheduling ,expression with “do and make
Learning how to end conversations with “ I’d better go, I ‘ve got to go, call you later” and how and when to use “see you later
Learning how to write some advice about time management

موارد ارزشیابی  دوره به شرح زیر می باشد: 

Touchstone 3: units 2-6

  Mid - term: Units2,3  15 % out of 100

  Written :45 multiple choice questions , 5 essay questions for writting section

Final Exam :units  2,3,4,5,6   27% out of 100

Written : listening (10) questions , vocabulary & grammer 25questions, Reading 10 questions, writting 5 questions 
 
 Oral exam : cards    24% out of 100

monologues /dialogues based on the book 

Calss Performence : 34% out of 100 

 آموزش کتاب فیلم VideoResource BookTouchstone 3

 
Episode 1Quiz
Student’s book units2-3
 
ACT2
Episode 1: A Day in the Park
·         While you watch
·         After you watch
ACT3
 
 
Episode 2Quiz
Student’s book units4-6
ACT 1
Episode 2: Food and Family
·         Before you watch
·         While you watch
·         After you watch
ACT2
ACT3