.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

در این دوره طریقه نصب و تنظیم و گسترش و راه اندازی اکتیو دایرکتوری در محیط های توزیع شده ، پیاده سازی group policy  ، گرفتن back upو بازیابی آن ، اشکال زدایی و رصد کردن اکتیو دایرکتوری و مسایل مربوط به آن ،در ویندوز سرور 2016 آموزش داده می شود ، هم چنین سرویس دیگر مربوط به اکتیو دایرکتوری مانند ADFS , AD CS  مورد بررسی قرار می گیرد.شرایط شرکت کنندگان
تسلط بر مفاهيم Networking with Windows Server 2016(exam70-741) يا گذراندن دوره 70-741

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
•Install and configure domain controllers. •Manage objects in AD DS by using graphical tools and Windows PowerShell. •Implement AD DS in complex environments. •Implement AD DS sites, and configure and manage replication. •Implement and manage Group Policy Objects (GPOs). •Manage user settings by using GPOs. •Secure AD DS and user accounts. •Implement and manage a certificate authority (CA) hierarchy with AD CS. •Deploy and manage certificates. •Implement and administer AD FS. •Implement and administer Active Directory Rights Management Services (AD RMS). •Implement synchronization between AD DS and Azure AD. •Monitor, troubleshoot, and establish business continuity for AD DS services.

مخاطبان
-كليه دانشجويان يا فارغ التحصيلان IT / كامپيوتر -كليه علاقمندان به يادگيري تنظيمات و مديريت شبكه -مديران و كارشناسان شبكه

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Course Outline

Module 1: Installing and configuring domain controllers

This module describes features of AD DS and how to install domain controllers (DCs). It also covers the considerations for deploying DCs

Lessons

Overview of AD DS

Overview of AD DS domain controllers

Deploying a domain controller

Lab : Deploying and administering AD DS

Deploying AD DS

Deploying domain controllers by performing domain controller cloning

Administering AD DS.

Module 2: Managing objects in AD DS

This module describes how to use various techniques to manage objects in AD DS. This includes creating and configuring user, group, and computer objects.

Lessons

Managing user accounts

Managing groups in AD DS

Managing computer objects in AD DS

Using Windows PowerShell for AD DS administration

Implementing and managing OUs

Lab : Managing AD DS objects

Creating and managing groups in AD DS

Creating and configuring user accounts in AD DS

Managing computer objects in AD DS

Lab : Administering AD DS

Delegate administration for OUs

Creating and modifying AD DS objects with Windows PowerShell 

Module 3: Advanced AD DS infrastructure management

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple domains and forests. The module provides an overview of the components in an advanced AD DS deployment, the process of implementing a distributed AD DS environment, and the procedure for configuring AD DS trusts.

Lessons

Overview of advanced AD DS deployments

Deploying a distributed AD DS environment

Configuring AD DS trusts

Lab : Domain and trust management in AD DS

Implementing forest trusts

Implementing child domains in AD DS

Module 4: Implementing and administering AD DS sites and replication

This module describes how to plan and implement an AD DS deployment that includes multiple locations. The module explains how replication works in a Windows Server 2016 AD DS environment.

Lessons

Overview of AD DS replication

Configuring AD DS sites

Configuring and monitoring AD DS replication

Lab : Implementing AD DS sites and replication

Modifying the default site

Creating additional sites and subnets

Configuring AD DS replication

Monitoring and troubleshooting AD DS replication 

Module 5: Implementing Group Policy

This module describes how to implement a GPO infrastructure. The module provides an overview of the components and technologies that compose the Group Policy framework.

Lessons

Introducing Group Policy

Implementing and administering GPOs

Group Policy scope and Group Policy processing

Troubleshooting the application of GPOs

Lab : Implementing a Group Policy infrastructure

Creating and configuring GPOs

Managing GPO scope

Lab : Troubleshooting Group Policy infrastructure

Verify GPO application

Troubleshooting GPOs

Module 6: Managing user settings with Group Polcy 

This module describes how to configure Group Policy settings and Group Policy preferences. This includes implementing administrative templates, configuring folder redirection and scripts, and configuring Group Policy preferences.

Lessons

Implementing administrative templates

Configuring Folder Redirection, Software Installation, and Scripts

Configuring Group Policy preferences

Lab : Managing user settings with GPOs

Using administrative templates to manage user settings

Implement settings by using Group Policy preferences

Configuring Folder Redirection

(Planning Group Policy (optional

Module 7: Securing Active Directory Domain Services

This module describes how to configure domain controller security, account security, password security, and Group Managed Service Accounts .gMSA

Lessons

Securing domain controllers

Implementing account security

Implementing audit authentication

Configuring managed service accounts

Lab : Securing AD DS

Implementing security policies for accounts, passwords, and administrative groups

Deploying and configuring an RODC

Creating and associating a group MSA

Module 8: Deploying and managing AD CS

This module describes how to implement an AD CS deployment. This includes deploying, administering, and troubleshooting CAs.

Lessons

Deploying CAs

Administering CAs

Troubleshooting and maintaining CAs

Lab : Deploying and configuring a two-tier CA hierarchy

Deploying an offline root CA

Deploying an enterprise subordinate CA

Module 9: Deploying and managing certificates

This module describes how to deploy and manage certificates in an AD DS environment. This involves deploying and managing certificate templates, managing certificate revocation and recovery, using certificates in a business environment, and implementing smart cards.

Lessons

Deploying and managing certificate templates

Managing certificate deployment, revocation, and recovery

Using certificates in a business environment

Implementing and managing smart cards

Lab : Deploying and using certificates

Configuring certificate templates

Enrolling and using certificates

Configuring and implementing key recovery

Module 10: Implementing and administering AD FS

This module describes AD FS and how to configure AD FS in a single-organization scenario and in a partner-organization scenario.

Lessons

Overview of AD FS

AD FS requirements and planning

Deploying and configuring AD FS

Overview of Web Application Proxy

Lab : Implementing AD FS

Configuring AD FS prerequisites

Installing and configuring AD FS

Configuring an internal application for AD

Configuring AD FS for federated business partners.

Module 11: Implementing and administering AD RMS
This module describes how to implement an AD RMS deployment. The module provides an overview of AD RMS, explains how to deploy and manage an AD RMS infrastructure, and explains how to configure AD RMS content protection.
Lessons
Overview of AD RMS
Deploying and managing an AD RMS infrastructure

Configuring AD RMS content protection

Lab : Implementing an AD RMS infrastructure

Installing and configuring AD RMS

Configuring AD RMS templates

Using AD RMS on clients 

Module 12: Implementing AD DS synchronization with Microsoft Azure AD

This module describes how to plan and configure directory syncing between Microsoft Azure Active Directory (Azure AD) and on-premises AD DS. The modules describes various sync scenarios, such as Azure AD sync, AD FS and Azure AD, and Azure AD Connect.

Lessons

Planning and preparing for directory synchronization

Implementing directory synchronization by using Azure AD Connect

Managing identities with directory synchronization

Lab : Configuring directory synchronization

Preparing for directory synchronization

Configuring directory synchronization

Managing Active Directory users and groups 

Module 13: Monitoring, managing, and recovering AD DS

This module describes how to monitor, manage, and maintain AD DS to help achieve high availability of AD DS.

Lessons

Monitoring AD DS

Managing the Active Directory database

Active Directory backup and recovery options for AD DS and other identity and access solutions

Lab : Recovering objects in AD DS

Backing up and restoring AD DS

Recovering objects in AD DS