.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 در این دوره مهارت های پایه ای و بنیادی که مورد نیاز برای پیاده سازی و پشتیبانی از ویندوز سرور 2016 در اکثر سازمانها می باشد، آموزش داده خواهد شد . این دوره ساختار پایه آدرس ها ی ip  و تکنولوژی های دسترسی از راه دور و محتوای پیشرفته شامل :پیاده سازی dns  و dhcp  و ipam  و مباحث زیرساخت شبکه و پیاده سازی ارتباط های بین شبکه ای و راه حل های دسترسی از راه دور و پیاده سازی راه حل های شبکه های توزیع شده و مرکزی، مورد پوشش قرار می گیرد.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با تپولوژي و معماري شبكه مانند LANS,WANS آشنايي با كابل روتر هاب و سوئيچ آشنايي بامدل OSI,پروتكلTCP/IP داشتن تجربه كاري با سرور2008يا2012 تسلط بر ويندوز 8.1 يا 10 گذراندن دوره 70-740

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
•Plan and implement an IPv4 network. •Implement Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP). •Implement IPv6. •Implement Domain Name System (DNS). •Implement and manage IP address management (IPAM). •Plan for remote access. •Implement DirectAccess. •Implement virtual private networks (VPNs). •Implement networking for branch offices. •Configure advanced networking features. •Implement Software Defined Networking.

مخاطبان
-كليه دانشجويان يا فارغ التحصيلان IT / كامپيوتر -كليه علاقمندان به يادگيري مديريت شبكه -مديران و كارشناسان شبكه دانش آموختگان دوره Installation, Storage, and Compute with Windows Server 2016(Exam 70-740)

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Course Outline

Module 1: Planning and implementing an IPv4 network

This module explains how to plan and implement an IPv4 addressing scheme to support organizational needs. This module also explains how to use fundamental networking tools and techniques to configure and troubleshoot IPv4-based networks.

Lessons

Planning IPv4 addressing

Configuring an IPv4 host

Managing and troubleshooting IPv4 network connectivity

Lab : Planning an IPv4 network

Planning the IPv4 address assignments

Lab : Implementing and troubleshooting an IPv4 network

Verifying the IPv4 communication

Troubleshooting IPv4

Module 2: Implementing DHCP

This module explains how to plan and implement DHCP to support the IPv4 infrastructure.

Lessons

Overview of the DHCP server role

Deploying DHCP

Managing and troubleshooting DHCP

Lab : Implementing DHCP

Planning the DHCP server implementation

Implementing the DHCP configuration

Validating the DHCP implementation

Module 3: Implementing IPv6

This module explains how to implement IPv6, and how to integrate IPv6 and IPv4 networks.

Lessons

Overview of IPv6 addressing

Configuring an IPv6 host

Implementing IPv6 and IPv4 coexistence

Transitioning from IPv4 to IPv6

Lab : Configuring and evaluating IPv6 transition technologies

Reviewing the default IPv6 configuration

Implementing DHCPv6

Configuring network integration by using ISATAP

Configuring native IPv6 connectivity

Configuring 6to4 connectivity

Module 4: Implementing DNS

This module explains how to install, configure, and troubleshoot DNS within the organization’s network.

Lessons

Implementing DNS servers

Configuring zones in DNS

Configuring name resolution between DNS zones

Configuring DNS integration with Active Directory Domain Services (AD DS)

Configuring advanced DNS settings

Lab : Planning and implementing name resolution by using DNS

Planning DNS name resolution

Implementing DNS servers and zones

Lab : Integrating DNS with AD DS

Integrating DNS with AD DS

Lab : Configuring advanced DNS settings

Configuring DNS policies

Validating the DNS implementation

Troubleshooting DNS

Module 5: Implementing and managing IPAM

This module explains how to implement and manage the IPAM feature in Windows Server 2016. This module also explains how to use IPAM to manage services such as DHCP and DNS.

Lessons

Overview of IPAM

Deploying IPAM

Managing IP address spaces by using IPAM

Lab : Implementing IPAM

Installing the IPAM Server feature

Provisioning the IPAM Server

Managing IP address spaces by using IPAM

Module 6: Remote access in Windows Server 2016

This module explains how to plan for remote access in Windows Server 2016 and how to implement Web Application Proxy.

Lessons

Overview of remote access

Implementing Web Application Proxy

Lab : Implementing Web Application Proxy

Implementing Web Application Proxy

Validating the Web Application Proxy deployment

Module 7: Implementing DirectAccess

This module explains how to implement and manage DirectAccess in Windows Server 2016.

Lessons

Overview of DirectAccess

Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

Implementing and managing an advanced DirectAccess infrastructure

Lab : Implementing DirectAccess by using the Getting Started Wizard

Verifying readiness for a DirectAccess deployment

Configuring DirectAccess

Validating the DirectAccess deployment

Lab : Deploying an advanced DirectAccess solution

Preparing the environment for DirectAccess

Implementing the advanced DirectAccess infrastructure

Validating the DirectAccess deployment

Module 8: Implementing VPNs

This module explains how to implement and manage remote access in Windows Server 2016 by using VPNs.

Lessons

Planning VPNs

Implementing VPNs

Lab : Implementing a VPN

Implementing a VPN

Validating the VPN deployment

Troubleshooting VPN access

Module 9: Implementing networking for branch offices

This module explains how to implement network services for branch offices.

Lessons

Networking features and considerations for branch offices

Implementing Distributed File System (DFS) for branch offices

Implementing BranchCache for branch offices

Lab : Implementing DFS for branch offices

Implementing DFS

Validating the deployment

Lab : Implementing BranchCache

Implementing BranchCache

Validating the deployment

Module 10: Configuring advanced networking features

This module explains how to implement an advanced networking infrastructure.Lessons

Overview of high performance networking features

Configuring advanced Microsoft Hyper-V networking features

Lab : Configuring advanced Hyper-V networking features

Creating and using Hyper-V virtual switches

Configuring and using the advanced features of a virtual switch

Module 11: Implementing Software Defined Networking

This module explains how to implement software defined networking.Lessons

Overview of Software Defined Networking

Implementing network virtualization

Implementing Network Controller

Lab : Deploying Network Controller

Preparing to deploy Network Controller

Deploying Network Controller