.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 محاسبه از گروه عمران از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 محاسبه از گروه عمران

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. حرکت زمین
  2. ضوابط طراحی لرزه ای سازه های ساختمانی
  3. الزامات ژئوتکنیکی
  4. ضوابط طراحی لرزه ای اجزای غیر سازه ای
  5. ضوابط طراحی لرزه ای اجزای سازه های غیر ساختمانی