.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش اصولي و مبتني بر مفاهيم علمي در زمينه طراحي وب  به نوجوانانشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با كامپيوتر در حد ICDL 1

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ساخت و بارگذاري و انتشار وب سايت

مخاطبان
نوجوانان 12تا 17 سال وعلاقه مندان به طراحي وب

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

         •          Foundations of HTML5 and CSS3
          مبانی طراحی وب واستفاده ازHTML5وCSS3

          Web Layouts, CSS Box Model and Overflow
چیدمان صفحات وب،باکس مدل وسرریز
          Float Layout
چیدمان شناور
          Using Lists and Images
استفاده ازلیست ها وتصاویر
          Pseudo Classes and Pseudo Elements
شبه کلاسها و شبه المانها
          Working with Text and Web Fonts
استفاده ازمتن و وب فونت
          Positioning
استفاده ازدستور پوزیشن
          CSS3 Transformations, Transitions and Animations
تبدیل،انتقال وساخت حرکت درCSS3
          Using Forms
استفاده ازفرم
          Responsive Web Design
طراحی وب واکنش گرا
          Domain, Hosts and How to Publish a Website
ثبت دامنه،میزبانی وانتشارسایت روی وب

 2مورد ابی رنگ در حد معرفی گفته می شود اما بسته به ظرفیت کلاس موارد بسط داده می شود.