.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 و پايه 2 طراحي و نظارت از گروه شهرسازي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3و پايه 2 طراحي و نظارت از گروه شهرسازي

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1.  آشنایی با روش های ممیزی بافت های شهری شامل برداشت ابعاد ، سطوح اشغال ، عرض معابر و غیره
  2. نحوه گرداوری اطلاعات و بررسی ضوابط شهرسازی مصوب
  3. بحث پیرامون روش محاسبه تراکم جمعیتی و ساختمانی و نحوه معادل سازی  به منظور حفظ ضوابط مصوب شهرسازی و در عین حال انطباق ساختمان  با بافت های شهری
  4. آشنایی با بررسی های حقوقی ( حقوق مالکین و همسایگان ) در احداث بناهای شهری
  5. آشنایی  با معیار های هویتی درآرایش سیما و منظر شهری
  6. نحوه تهیه گزارش توجیهی
  7. کارگاه عملی انطباق شهری ساختمان ها