.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 و پايه 2 اجرا از گروه عمران ومعماري از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3و پايه 2 اجرا از گروه عمران ومعماري

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. آشنایی با مسئولیت ها و شرح وظایف مجری
  2. گردش کار ونحوه اجرای پروژه و ارتباط بین عوامل اجرایی
  3. آشنایی با انواع قراردادها و شرایط عمومی وخصوصی آن ها
  4. آشنایی با قوانین وضوابط حقوقی مرتبط با مسئولیت مجری
  5. آشنایی با صنعت بیمه در ساختمان
  6. ایمنی و حفاظت کار در حین اجرا
  7. بررسی علل ایجاد سوانح و روش های پیش گیری