.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 و پايه 2 اجرا از گروه عمران ومعماري از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3و پايه 2 اجرا از گروه عمران ومعماري

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. آشنایی با انواع خاک ها و شرایط ژئو تکنیک
  2. تعریف گودبرداری، شناخت موضوع و خطرات و تبعات احتمالی ناشی از گودبرداری غیراصولی ، ضوابط ایمنی  و حقوقی مرتبط با آن
  3. بررسی علل تغییرشکل های دیواره و کف گود و ایمنی ساختمان های مجاور
  4. آشنایی با روش های مختلف خاک برداری و پی کنی
  5. اجرای روش های مختلف پایدارسازی گود و اجرای ساختمان اصلی و موارد کاربرد آن ها شامل : اجرای سازه نگهبان با شمع ریزی درجا یا کوبیدن  به طریق خرپایی مهار متقابل دوخت به پشت موقت و دائم
  6. گودبرداری سازه های زیر زمینی
  7. آشنایی با جزیئات اجرایی حفاظت ساختمان از رطوبت
  8. مروری بر ریزش های صورت گرفته