.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه2نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه2 نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1.  انتخاب و کاربرد انواع چیلرها با توجه به فضای موتورخانه
 2. موارد ایمنی در لوله کشی و بهره برداری از سیستم های تهویه با هوا
 3. مصالح ، محاسبات و نکات اجرایی کولرهای گازی
 4. روشهای  استفاده از هوای تازه و تعویض هوا
 5. مصالح ، محاسبات و نکات اجرایی تهویه مطبوع و فن کوئل
 6. مصالح ،محاسبات و نکات اجرایی ایرواشر
 7. مصالح ،محاسبات و نکات اجرایی هواساز
 8. دستگاه های خنک کننده و تبرید
 9. استاندارد تاسیسات بهداشتی
 10. توزیع و حفاظت آب آشامیدنی ساختمان
 11. لوله کشی بهداشتی توزیع آب گرم مصرفی و فاضلاب ساختمان ها
 12. لوله کشی آب باران ، تکیه گاه ها و لوازم بهداشتی