.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه2نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه2 نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. تاسیسات آبرسانی شامل براورد نیازهای آبی پروژه ، نحوه انتقال و ذخیره سازی، تامین فشارقوی و توزیع آب در طبقات بلند مرتبه
  2. تاسیسات فاضلاب شامل برآورد مقادیرفاضلاب  وسیستم های جمع آوری وتصفیه فاضلاب و دفع پس آب و یا استفاده از پس آب تصفیه شده جهت آبیاری فضای سبز
  3. جمع آوری و دفع آب های سطحی
  4. اتلاف حرارتی در زمستان و سیستم های گرمایشی ساختمان های بلند مرتبه
  5. محاسبه بار برودتی ساختمان های بلند مرتبه در تابستان و انواع سیستم های سرمایش موجود
  6. تاسیسات تهویه وتعویض هوا ، تامین هوای تازه و تخلیه هوای آلوده و کنترل کیفیت هوا
  7. گازرسانی در ساختمان های بلند مرتبه
  8. اطفای حریق در ساختمان های بلند مرتبه