.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 شرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه2 نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. انواع چیلرها
 2. چیلرهای تراکمی( کندانسور آبی و هوایی)
 3. ساختمان چیلر( دمبرها، کمپرسورها و اپراتورها و کندانسورهاو....)
 4. تجهیزات و سیستم های کنترلی چیلرها
 5. محاسبات و طراحی و انتخاب اجزاء چیلرهای تراکمی
 6. چیلرهای جذبی
 7. ساختمان چیلر، اواپراتور، آبریزها ، کندانسور و ژنراتور
 8. سیستم های کنترلی چیلرها
 9. محاسبات وطراحی چیلرهای جذبی
 10. انواع برج ها
 11. برج های خنک کن آبی
 12. برج های خنک کن تبخیری
 13. برج های خنک کن هوایی