.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان

 شرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 و پايه 2 اجرا از گروه عمران ومعماري از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3و پايه 2 اجرا از گروه عمران ومعماري

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. تدوین گزارش شناخت پروژه
  2. برنامه ریزی و زمان بندی مراحل پروژه ( روشهای cpm,pertو خطی)
  3. کنترل
  4. گزارش دهی