.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش توانایي استفاده عملي از نرم افزار Abaqus در زمينه امور تحقيقاتي و صنعتي.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با اصول روش المان محدود

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي مدلي سازي و آناليز سازه‌‌هاي مختلف صنعتي فلزي و غير فلزي شامل تحليل هاي استاتيكي،ارتعاشات آزاد،كمانش،انتقال حرارت هدايت،تنش تماسي ، ورق هاي كامپوزيت و نشت سيال در محيط هاي متخلخل

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مكانيك و عمران

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

تحلیل استاتیکی (Static analysis)

در این قسمت به نحوه تولید هندسه، اعمال شرایط مرزی و بارگذاری، انتخاب نوع المان و شبکه بندی پرداخته خواهد شد. مسائلی که در اینجا مورد بررسی قرار می گیرد بارگذاری استاتیک و تحلیل تنش و تغییری شکل سازه می باشد. المان های مختلفی در این قسمت معرفی شده و خصوصیات آنها بیان می شود که عبارت هستند از :

  • خرپاها (Trusses)
  • اجسام جامد دو بعدی (2D solid bodies)
  • اجسام جامد سه بعدی (3D solid bodies)
  • قاب ها (Frames)
  • ورق ها و پوسته ها (Shells and plates)

تحلیل ارتعاشات آزاد (Free vibration analysis)

در این قسمت به تحلیل ارتعاشات آزاد و تعیین مدهای ارتعاشی و فرکانس های طبیعی سازه ها پرداخته می شود. در اینجا نیز المان های مختلف معرفی شده و مثال های مختلفی مورد بررسی قرار می گیرند.

تحلیل کمانش (Buckling analysis)

تحلیل کمانش سازه ها از موارد مهم در طراحی آنها می باشد که موضوع این بخش می باشد. در اینجا نیز المان های مختلف و مد های مختلف کمانش مورد بررسی قرار می گیرند.

تحلیل انتقال حرارت هدایت (Conductive heat transfer)

در این بخش به پدیده انتقال حرارت هدایت در مسائل یک بعدی، دو بعدی و سه بعدی پرداخته خواهد شد. یکی از موارد مهم در تحلیل انتقال حرارت اعمال شرایط مرزی مختلف بر مسئله است که در اینجا تشریح می شود. انواع شرایط مرزی به صورت زیر خواهد بود.

  • شرایط مرزی دمایی
  • شرایط مرزی شار حرارتی
  • شرایط مرزی همرفت
  • شرایط مرزی تشعشع

تحلیل تنش تماسی (Contact stress analysis)

تحلیل تنش تماسی از دیگر مواردی است که در برخی مسائل از اهمیت فراوانی برخوردار است. در این قسمت به معرفی و نحوه مدل سازی مسائل مختلف تماس اجسام دو بعدی و سه بعدی پرداخته خواهد شد.

تحلیل ورق های کامپوزیت (Composite plates analysis)

کامپوزیت ها از جمله مواد جدیدی هستند که کاربرد فراوانی در صنایع مختلف دارند. در این قسمت به نحوه مدل سازی و لایه چینی ورق های کامپوزیتی پرداخته خوهد شد. 

 یکی از مسائلی که اهمیت زیادی در مسائل هیدرولیک آبهای زیرزمینی و همینطور گسترش آلودگی در آبهای زیرزمینی دارد نشت سیال در محیط های متخلخل می باشد که در این بخش مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

 تحلیل نشت سیال در محیط های متخلخل (Seepage analysis)