.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه مديريت، برنامه ريزي و كنترل پروژه هاي صنعت نفت، گاز و پترشيميشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با اصول برنامه ريزي و كنترل پروژه و يكي از نرم افزارهاي MSP يا P3 و همچنين آشنايي با Excel

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با استاندارد PMBOK، دسيپلين هاي پروژه هاي نفتي،ساختارهاي مكاتبات و هماهنگي پروژه،انواع پروژه هاي صنعت نفت،نحوه تهيه WBS و ترتيب شكست فعاليت،ساختار هاي اجرايي پروژه،نحوه تهيه گزارش و انواع آن

مخاطبان
مورد استفاده افرادي كه تمايل به فعاليت در سمت مدير پروژه و يا برنامه ريزي و كنترل پروژه در پروژه هاي صنعت نفت را دارند

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

نكته : كليه مفاهيم زير با رويكرد كاربرد در صنايع نفت ، گاز و پتروشيمي مورد بحث و ارائه قرار خواهد گرفت.

- معرفي استاندارد PMBOK
- معرفي انواع پروژه هاي صنعت و پيمانهاي TKو E  و EP  و EPC و . . .
- منشور پروژه
- بيانيه محدوده پروژه
- معرفي  WBS و WBS Dic و نحوه تعريف WBS در انواع مختلف پروژه
- انواع گزارش ها و اصول تهيه آنها
- نحوه تهيه برنامه زمانبندي و انواع برنامه ها
- S-Curve