.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش چگونگي جمع بندي و تلخيص داده ها و استنباط و تحليل آماري توسط نرم افزار SPSSشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با سيستم عامل ويندوز مفاهيم پايه اي آمار

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي با مباني آمار جمع بندي و تلخيص اطلاعات كار با فرضيات پژوهشي و بررسي آنها تجزيه و تحليل و استنباط آماري

مخاطبان
پژوهشگران، دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي صنايع، برق، كامپيوتر و ... دانشجويان كارشناسي ارشد در مرحله تهيه پايان نامه در رشته هاي علوم انساني،كشاورزي، مديريت، پزشكي و ...

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 •      مقدمات آمار و SPSS
 •       تنظيمات
 •    گزينه هاي اوليه و روش واردكردن داده ها
 •      تبديلات و محاسبات رياضي
 •       Sampling و ratio و explore
 •       شاخص هاي آماري شامل شاخص هاي مركزي و پراكندگي
 •       جداول فراواني
 •       آمار توصيفي و تحليل مفاهيم
 •       كدگذاري داده ها و تحليل بر اساس آنها (ساختن جدول فراواني و...)
 •       آزمون هاي t براي يك و دو گروه (مستقل - وابسته)چ
 •       آزمون آناليز واريانس يكطرفه و معرفي post hoc و contrasts
 •       گزينه split file
 •       ضريب همبستگي
 •       تحليل داده پرت و فيلتركردن داده ها
 •       رگرسيون ساده
 •       رگرسيون چندگانه
 •       غربالگري متغيرها
 •       بررسي كيفيت رگرسيون يا آناليز مانده ها
 •       رگرسيون لجستيك
 •      آزمون هاي Crosstabs و binomial و chi square
 •       وزن داركردن متغيرها و كاركردن با آن ها
 •       بررسي نرمال بودن داده ها
 •       آزمون هاي ناپارامتري داده ها