.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي فارغ التحصيلان مهندسي صنايع و همچنين ساير علاقه مندان به مهارت برنامه ريزي و كنترل پروژه  در بكارگيري مفاهيم تئوري برنامه ريزي و كنترل پروژه  با استفاده از نرم افزار عملياتي MSP.شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با كامپيوتر و ويندوز آشنايي با مفاهيم تئوري برنامه ريزي و كنترل پروژه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
تعريف پروژه ، فعاليتها ، ساختار شكست كار ، برنامه ريزي زماني ، تخصيص منابع ، كنترل و به روزآوري پروژه و تهيه گزارشات مربوطه در حد موارد مطرح شده در سرفصل دوره

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي نظير صنايع ، عمران ، مكانيك ، برق و ... كارشناسان تحليل پروژه و مهندسين ناظر و كارشناسان تيم هاي كنترل پروژه

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

-    تعريف پروژه ، مشخصات پروژه ، چرخه حيات پروژه ، اهداف پروژه ، كارفرما ، موارد قراردادي و …

-    آشنايي با استاندارد PMBOK

-    معرفي و تشريح سيستم برنامه ريزي و کنترل پروژه با الهام از استاندارد PMBOK

-    تشريح تكنيك هاي برنامه ريزي

-    تشريح مفهوم ساختار شکست کار (WBS) و تهيه آن

-    تعريف پروژه در نرم افزار MSP شامل موارد زير:

-    وارد كردن مشخصات كلي پروژه (Project Information)

-    تعريف و تغيير تقويم پروژه (Calendar)

-    تهيه برنامه زمانبندي اوليه پروژه شامل موارد زير:

-    ورود فعاليت ها (Task Entry) و مشخصات آنها (Task Information)

-    تشريح و ايجاد انواع فعاليتها (,Summery Task,Task Milestone) با استفاده از مفهوم ساختار شکست کار (WBS)

-    ورود زمان انجام فعاليتها (Duration)

-    تشريح انواع روابط در MSP، ورود روابط بين فعاليت ها با استفاده از مفاهيم پيش نياز و پس نياز (Successor, Predecessor) با روش هاي مختلف

-    ترسيم شبكه پروژه به روش CPM ، انجام محاسبات زمان بندي

-    تشريح مفاهيم مسير بحراني (Critical Path) و شناوري ها (Float)

-    آشنايي با انواع شناوريها و نحوه به دست آوردن آنها 

-    فرمت بندي، نماها و جداول مختلف پروژه (View, Format)

-    تنظيمات سفارشي نمودار گانت، جدول فعاليتها و ساير نمودارها (Gantt Chart Wizard)

-    تخصيص منابع (Resource Assignment) شامل موارد زير:

-    آشنايي با انواع منابع، برآورد و تعريف آنها (Resource Sheet)

-    وارد کردن مشخصات منابع (Resource Information)

-    تخصيص منابع به فعاليتها (Resource Assignment)

-    تحليل وضعيت منابع با استفاده از نمايش هاي Resource Graph، Resource Usage، Task Usage

-    تشريح مفهوم تخصيص بيش از اندازه يا تداخلي (Over allocation)

-    تسطيح منابع (Leveling) به روشهاي مختلف.

-    گزارشات مصرف منابع (Workload) و گزارشات Cash Flow

-    ترسيم نمودار S-Curve براي پيشرفت زماني برنامه ريزي شده در اکسل

-    تعريف ارزش وزني فعاليتها در پروژه (Weight Factor)، محاسبه درصد پيشرفت وزني (فيزيكي)، رسم نمودار S-Curve پيشرفت فيزيكي در اكسل

-    تشريح مفهوم پروژه هدف (Baseline)، ايجاد و نمايش آن در كنار نمايش فعلي پروژه.

-    فرآيند كنترل پروژه

-    بروزرساني پروژه (Tracking & Updating) از طريق پيگيري و ثبت اتفاقات پروژه

-    تحليل وضعيت پروژه

-    گزارش مشکلات و دلايل تاخير هر فعاليت و پروژه و ارائه پيشنهاد براي حل آنها

-    اهميت پيگيري و مستند سازي اتفاقات پروژه

-    آشنايي با ابزارهاي فيلتر (Filter) و گروه بندي (Group) و كاربردهاي آنها

-    تهيه گزارشات مختلف (Reports)

-    تنظيمات نمايش اطلاعات پروژه و چاپ (Print)

-    آناليز پروژه با استفاده از روش ارزش كسب شده (Earn Value Method)