.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 نظارت و طراحي گروه برق

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • روشنایی(استفاده از لامپ های کم مصرف و سایر تجهیزات نوین)
  • برنامه ریزی و کنترل روشنایی
  • کنترل سیستم های مکانیکی در جهت صرفه جویی در مصرف انرژی
  • مدیریت بار و انرژی
  • طراحی تابلوهای برق و نحوه تغذیه سیستم های الکتریکی