.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 نظارت و طراحي گروه معماري

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • آشنایی با مصالح نوین
  • آشنایی با سیستم های ساختمانی و فرمهای سازه ای مدرن
  • طراحی جزئیات و نحوه بکارگیری مصالح
  • آشنائی با روش های طراحی سیستم های ساختمانی