.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 نظارت و طراحي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 نظارت و طراحي گروه معماري

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • راهنمای طراحی معماری در پروژه های طراحی شهری
  • نحوه هماهنگی با ضوابط شهرداری
  • بکارگیری مقررات ملی ساختمان در طراحی معماری بناها (الزامات عمومی، آسانسور، آیین نامه2800 و ...)
  • بکارگیری استاندارد ها ی معماری در طراحی ساختمان