.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • انواع پی های عمیق
  • شرایط و علل استفاده از شمعها
  • طبقه بندی و ویژگی های مختلف شمعها
  • عملکرد شمع و خاک اطراف تحت بارهای مختلف( قائم،جانبی، استاتیکی، دینامیکی )
  • ظرفیت باربری شمع بر اساس روش های استاتیکی، دینامیکی و صحرایی
  • شمع تحت بار جانبی، اندر کنش خاک و شمع
  • گروه شمع (ظرفیت باربری، توزیع بار و شکست)
  • آزمایشهای شناسایی پارامترهای ژئوتکنیکی مرتبط با طراحی شمع
  • طراحی شمع ، کلاهک و اتصالات مربوطه
  • اصطکاک منفی و کشش به سمت بالا