.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • شناخت انواع بارهای وارده محتمل بر ساختمان (مرده، زنده، زلزله، باد، حرارت، انفجار و ...)
  • شرایط همزمانی بارهای وارده و تحلیل ریسک برای آنها
  • شناخت بارگذاری نامساعد و بحرانی
  • روشهای مختلف تحلیل(استاتیکی، دینامیکی، خطی و غیر خطی از لحاظ مصالح و هندسه)
  • شناخت اثرات پارامترهای طراحی بر روی تحلیل و نیروهای داخلی اعضا
  • فشار باد و نیروی باد و تغییرات آن در ارتفاع
  • شتاب نگاشت و طیف
  • تحلیل طیفی و تحلیل تاریخچه زمانی
  • اثر پی-دلتا