.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • سیستم های مقاوم فلزی

              قاب خمشی فلزی( معمولی، متوسط، ویژه)

            الزامات طراحی تیر، ستون و کف ستون

            ضوابط طراحی ناحیه اتصال

  • انواع مهاربندها، مشخصات و شکل پذیری

           مهاربندهای واگرا

           مهاربندهای همگرا

           انواع بادبند،ضوابط طراحی المان

  • سیستم های مقاوم بتن آرمه

          سیستم های قاب صلب خمشی

          سیستم های قاب خمشی و دیوار برشی

          دیوار برشی با المان های مرزی

          ضوابط طراحی رفتار خمشی و برشی قاب ها

          ضوابط کنترل رفتار خمشی و برشی دیوار