.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • سیستم های مختلف سازه ای
 • اصول تحلیل خطی، تحلیل غیر خطی، هندسی و مصالحی
 • آشنایی با نرم افزارهای متعارف SAP/ETABS & SAFE
 • المانهای مورد استفاده (سه گرهی، چهار گرهی،هشت گرهی و ...)
 • خواص المانهای FRAME ،SHELL و ...
 • مدلسازی سیستم قاب خمشی
 • مدلسازی دیوار برشی ( سیستم دوگانه)
 • مدلسازی صفحه پی و دال
 • مدلسازی اندر کنش سازه و خاک
 • اثر پی - دلتا
 • تحلیل غیرخطی در برنامه های SAP، ETABS 
 • کنترل نیروهای داخلی و تغییر شکلها با استفاده از نتایج تحلیل و تطبیق آنها با مقادیر استاندارد
 • طراحی مقاطع با توجه به رفتار مصالح و اجزا
 • شناخت محدودیت ها و متغیرهای طرح و بینه سازی طرح