.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 محاسبه از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 3 محاسبه گروه عمران

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • ضرورت های بهسازی خاک
  • شناخت انواع روشها
  • بهسازی فیزیکی خاک (گرمایش، انجماد و ...)
  • بهسازی شیمیایی خاک (سیلیکاتها، تزریق های پلیمری، تبادل یونی و ...)
  • بهسازی مکانیکی(تراکم) و انواع آن
  • بهسازی مکانیکی و دینامیکی( برش و تراکم دینامیکی، لرزه ای و ریز برش)
  • بهسازی هیدرولیکی (مرطوب کردن، پایین بودن سفره آب زیر زمینی، الکترو اسمز)